ข่าวและประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์...ในมิติด้านความมั่นคง”

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 3001 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

>> Agenda   โครงการ ASEAN Foresight

>> ภาพกิจกรรมโครงการ ASEAN Foresight

>> Agenda โครงการ Strategic Foresight

>> ภาพกิจกรรมโครงการ Strategic Foresight


 

 

 

   กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ