ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ในฐานะประธานการประชุมยุทธศาสตร์

กิจกรรมปี ๒๕๕๗

  • งานสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๕ ปี ของศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ นิด้า
ฮิต: 661