กิจกรรมปี ๒๕๕๙

กิจกรรมที่สำคัญในปี ๒๕๕๙ มีดังนี้

 

 • โครงการสัมมนาวิชาการโอกาสการค้าการลงทุนในอาเซียน เจาะลึกรายประเทศ "เจาะลึก...โอกาสการค้าการลงทุนในประเทศ...กัมพูชา"
  ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  >> ภาพกิจกรรม
  >> ดาว์นโหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่ 


  

 • โครงการสัมมนาธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการสู่อาเซียน รุ่น 2 ASEAN Entrepreneur Club Batch กรุงพนทเปญ ประเทศกัมพูชา
  หลักสูตรในประเทศ 2 วัน (nida และ C asean) ระหว่าง 28-29 มกราคม 2559 ศึกษาดูงานต่างประเทศ 3 วัน 2 คืน ระหว่าง 3-5 กุมภาพันธ์ 2559
  >> ภาพกิจกรรม
  >> ดาว์นโหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่ 

   


 

 

 • โครงการสัมมนาวิชาการโอกาสการค้าการลงทุนในอาเซียน เจาะลึกรายประเทศ "เจาะลึก...โอกาสการค้าการลงทุนในประเทศ...ลาว"
  ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  >> ภาพกิจกรรม
  >> ดาว์นโหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่ 


 

 

 • โครงการอบรม "ผู้นำเยาวชนอาเซียน"
  ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  >> ภาพกิจกรรม
  >> ดาว์นโหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่ 

 


  

โครงการสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการสู่อาเซียน รุ่น 3 กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียรมา
ระหว่าง 7-8 กรกฎาคม 2559 ศึกษาดูงานต่างประเทศ 3 วัน 2 คืน (กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียรมา) ระหว่าง 27-29 กรกฎาคม 2559 
>> ภาพกิจกรรม
>> ดาว์นโหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่ 

Facebook : ASEAN Entrepreneur Club


 

 • งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการปัจจัยความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันของประเทศประชาคมอาเซียน
  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  >> ภาพกิจกรรม
  >> ดาว์นโหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่ 

   


 

 • งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการกระบวนการเปลี่ยนผ่านแนวนโยบายส่งเสริมชาตินิยมกับภูมิภาคนิยมในเอเชีย: กรณีศึกษาประชาคมอาเซียน
  ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559  ณ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  >> ภาพกิจกรรม
  >> ดาว์นโหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่