กิจกรรมปี ๒๕๖๐

กิจกรรมที่สำคัญในปี ๒๕๖๐ มีดังนี้

 

Academic Symposium on ASEAN Comparative Studies in Public

            Administration and Cultures and Societies

 

>> Agenda

>> Concept Note


ASEAN Entrepreneur Club (AEC) Batch 4

 

 >> กำหนดการ

>> ไฮไลท์โครงการ

>> Poster


 AEC Business Seminar " รุกตลาด คว้าโอกาสในอาเซียน: อินโดนีเซีย มาเลเซีย "

ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 >> กำหนดการ

 >> รายละเอียดโครงการ

 >> แผนที่การเดินทาง

 >> powerpoint speaker  - ยุทธศาสตร์จีนต่ออาเซียนในบริบท The Belt and Road

                                            - MALAYSIA_Info Slide for Investor 

                                            - การเชื่อมต่อเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน โอกาสของตลาดอินโดนีเซียและมาเลเซีย

                                            - Dr.sukit


 ค่ายเยาวชนไทยรอบรู้เท่าทันพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  "พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน" 

ในวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> รายละเอียดโครงการ

>> กำหนดการ

>> ภาพกิจกรรม


 

ASEAN Mini Workshop "Increasing Communication Skills in Asean Context"

Friday 31 March 2017 10.00 - 12.00 Room 7001, 7th Floor Navamindradhiraj Building

 

>>Agenda