ผลงานวิชาการและสิ่งตีพิมพ์

 

โดย ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

1.) ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community - APSC)     

                                    

              COMPARATIVE POLITICS IN ASEAN                                      การเมืองเปรียบเทียบอาเซียน          

           

                              

          คู่มือส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                             ปัจจัยความสำเร็จในการบูรณาการฯ

 

2.) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)     

                               

                 รายงานวิจัย: สถาบันการศึกษาต้นแบบฯ                                บทสรุปผู้บริหาร: สถาบันการศึกษาต้นแบบฯ                              ภาคผนวก: สถาบันการศึกษาต้นแบบฯ     

                                               

                                

                  คู่มือวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา                                                   เรื่องเล่าจากโรงเรียนต้นแบบ                                       ถอดรหัส โรงเรียนคู่ขนานอาเซียน

         

                   คู่มือการเรียนรู้ค่ายผู้นำเยาวชนอาเซียน

 3.) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)

 Coming soon