บทความและแถลงการณ์

บทความและแถลงการณ์ พ.ศ. 2556 - 2558

   

คำกล่าวรายงานเปิดการประชุมงานสัมมนาวิชาการ
อาเซียน: โอกาสทางการแข่งขันของไทย

วันที่  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)