เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจจากโรงเรียนต้นแบบสี่ภาค

เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจจากโรงเรียนต้น­แบบสี่ภาค โดยศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์